Featured

Kvalitet och uppföljning

Vårt mål är att erbjuda patienter rätt vård i rätt tid. Korta ledtider till kvalificerad utredning och behandling är avgörande för möjligheten att bli frisk eller för att uppnå väsentlig symtomlindring med ökad livskvalitet och funktionsförmåga. För oss är tillgänglighet centralt och vi erbjuder regelbundet besökstider även utanför reguljär arbetstid. Det kommer vara möjligt att nå mottagningen på telefon för samråd och avstämning.

Verksamheten erbjuder också en hög tillgänglighet för vårdgrannar/remittenter som önskar kontakt och det kommer att finnas bokningsbara besökstider som kan disponeras av försäkringsbolag.

Mentis Psykiatri följer kontinuerligt upp resultat med hjälp av validerade skattningsinstrument. Vi arbetar också med fokusgrupper för att fördjupa kunskapen om hur våra patienter upplever vården och vad som kan förbättras.

Vi kan bara erbjuda ledande vård om vi löpande får återkoppling på hur våra behandlingar och vår verksamhet fungerar samt hur vården upplevs av de som kommer till oss.