Featured

Vår patientgrupp

Vi hjälper Dig över 18 år med begynnande eller befintlig allmänpsykiatrisk problematik såsom depressionssjukdomar, vissa bipolära tillstånd, ångesttillstånd såsom tvångssyndrom, fobier och generaliserat ångesttillstånd, posttraumatiskt stressyndrom, stress- och krisreaktioner, utmattningssyndrom, sömnstörningar samt neuropsykiatriska tillstånd som ADHD.

Vi vet att alla kan drabbas av psykisk ohälsa. Ibland handlar det om lättare besvär som går över av sig själv och som är en naturlig del av livet men ibland utvecklar man en svårare psykiatrisk problematik och då är det viktigt att söka och få professionell hjälp. Vi finns där för dig som drabbats av en sådan problematik och vi erbjuder också råd och vägledning om du är tveksam på vilken typ av hjälp just du behöver i din situation.

Vi vet också att det finns många människor som lider av psykisk ohälsa av olika slag och där problematiken inte bedöms uppfylla kriterierna för handläggning inom den offentliga specialistpsykiatrin men som samtidigt behöver mer insatser än vad primärvården kan erbjuda. Detta är personer som vi anser att det är viktigt att fånga upp och erbjuda tidiga insatser, dels för att förhindra försämring eller att symtomen blir kroniska och dels för att vi vet att rätt insatser i rätt tid innebär goda chanser till återhämtning, förbättrad livskvalitet och funktionsnivå. Detta ger stora vinster för både individen, deras närstående, arbetsgivare och samhället i stort.

Nedan följer en beskrivning av de vanligaste tillstånden vi utreder och behandlar på Mentis Psykiatri. Välkommen!

Depression

Depression är ett psykiatriskt tillstånd som påverkar känslor, tankar och beteende och kan variera i svårighetsgrad. Depression ska inte förväxlas med kortvarig nedstämdhet eller tillfälliga känslor av sorg. Att ibland känna sig ledsen eller nedstämd är en normal del av livet och de tunga känslorna går vanligtvis över av sig själv. Depression är däremot ett tillstånd av ihållande nedstämdhet som varat i minst två veckor och som påverkar den drabbade individens förmåga att tolka och uppfatta verkligheten och att fungera normalt i vardagen.

När man är deprimerad kan man uppleva en mängd olika symtom som påverkar livskvalitet och välbefinnande.  De vanligaste symtomen på depression inkluderar långvarig känsla av nedstämdhet eller tomhet, brist på intresse eller glädje för aktiviteter som tidigare varit njutbara, svårigheter att sova eller ett påtagligt ökat sömnbehov, minskad energi och trötthet, svårigheter att fokusera och att fatta beslut, känslor av värdelöshet eller skuld, förändringar i aptit och vikt, fysiska symtom som huvudvärk eller magbesvär. Ibland förekommer även återkommande tankar på döden eller självmord

Det är viktigt att förstå att depression inte är ett karaktärsdrag eller en tillfällig sinnesstämning som kan avhjälpas genom enkla ansträngningar eller positivt tänkande.  Depression är en komplex sjukdom som kan orsakas av en kombination av genetiska, biologiska, sociala och psykologiska faktorer och kan drabba alla människor oavsett ålder, kön eller bakgrund.

Om man misstänker att man lider av depression är det viktigt att söka professionell hjälp hos läkare eller psykolog som kan ställa diagnos och föreslå adekvat behandling.

Ångest

Ångest är en naturlig reaktion i kroppen som uppstår som svar på en hotande eller stressande situation. Det kan också vara en känsla av oro, rädsla eller spänning inför något som kan ske i framtiden. Ångest är således en normal del av livet, har varit central för vår överlevnad under evolutionen, och hjälper oss i vardagen att uppmärksamma faror och att hantera utmaningar. Men när ångest blir överdriven, långvarig och börjar påverka vardagen negativt, kan det vara ett tecken på att man utvecklat en ångeststörning.

Ångeststörningar är en grupp psykiatriska tillstånd som innefattar olika typer av ångesttillstånd som generaliserad ångest, tvångssyndrom, paniksyndrom, social ångest och specifika fobier. Personer som lider av ångeststörningar kan uppleva intensiva och överdrivna känslor av rädsla, oro eller obehag i situationer som inte verkar vara farliga för andra. Dessa känslor kan vara svåra att kontrollera och samspelar med och påverkar ens tankar och beteende i situationen samt kan ge upphov till ofarliga men obehagliga kroppsliga symtom.

Symtomen på ångest kan variera från person till person och kan inkludera fysiska symtom såsom hjärtklappning, andningssvårigheter, svettningar, skakningar, magbesvär eller huvudvärk. Personer med ångest kan också uppleva konstant och påträngande oro och negativa tankar, svårigheter att koppla av eller att känna sig lugn samt drabbas av sömnproblem och koncentrationssvårigheter. Sammantaget kan dessa symtom leda till att man undviker situationer som kan utlösa ångest.

Orsakerna till ångeststörningar är ofta komplexa och kan bero på en kombination av genetiska, biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Sammanfattningsvis är ångest en naturlig reaktion i kroppen som kan bli problematisk när den blir överdriven och påverkar ens dagliga liv negativt. Om man misstänker att man har en ångeststörning är det viktigt att söka professionell hjälp för att få diagnos och för att kunna erbjudas adekvat behandling.

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är ett medicinskt tillstånd med såväl psykiska som fysiska symtom som kan uppstå när man utsätts för långvarig stress eller överbelastning utan möjlighet till återhämtning. Tillståndet är ofta kopplat till en kombination av påfrestningarna i såväl arbetsliv som socialt och privat i vardagen. Både positiv och negativ stress kan bidra till utmattningssyndrom om man saknar möjlighet till adekvat återhämtning. Utmattningssyndrom kännetecknas av en känsla av total utmattning och brist på energi, både fysiskt och mentalt. Tillståndet kan påverka alla aspekter av tillvaron och göra det svårt att fungera på arbete, i relationer och i vardagen och det kan ta lång tid att återhämta sig.

Symtomen vid utmattningssyndrom kan variera från person till person men inkluderar vanligen:

– en känsla av utmattning och brist på energi som inte förbättras med vila.

– svårigheter att fokusera och koncentrera sig.

– försämrad prestation på arbete eller i studier.

– känslor av cynism, likgiltighet eller negativitet gentemot arbete eller tidigare intressen.

– sömnproblem, som svårigheter att somna eller vakna upp trött.

– känslomässiga förändringar, som irritabilitet, ångest eller nedstämdhet.

– besvär från magen och tarmarna.

Utmattningssyndrom är en sjukdom med typiska symtom som ska tas på allvar och som kräver riktad behandling.

Posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom, även känt som PTSD, är ett psykiatriskt tillstånd som kan uppstå efter att man har utsatts för, bevittnat eller tvingats hantera en traumatisk händelse. Det kan till exempel handla om olyckor, krigssituationer, våldtäkter, naturkatastrofer eller andra chockartade och omtumlande händelser. PTSD kan påverka en persons tankar, känslor och beteenden på olika sätt.

Symtomen på PTSD kan vara olika för varje person, men inkluderar vanligen:

– återkommande och plågsamma minnesbilder eller mardrömmar om traumat.

– ångest och rädsla i samband med påminnelser om traumat.

– undvikande av situationer, platser eller människor som påminner om traumat.

– känslomässig avstängdhet eller likgiltighet inför omgivningen.

– sömnsvårigheter, ilska, irritabilitet eller koncentrationssvårigheter.

Om du misstänker att du lider av PTSD, är det viktigt att du söker professionell hjälp som kan bedöma dina symtom och skapa en individuell behandlingsplan som passar dina behov.

Sömnstörningar

Sömnstörningar är vanliga problem som påverkar sömnens kvalitet och kan påverka din fysiska och mentala hälsa. Det finns olika typer av sömnstörningar inklusive svårigheter att somna (insomni), svårigheter att fortsätta sova (sömnlöshet), för tidig uppvaknande och dålig sömnkvalitet generellt. Sömnstörningar kan påverka din dagliga funktion, energinivå och humör. Sömnstörningar kan bero på kroppsliga orsaker såsom andningsuppehåll (apné) eller snarkningar men kan också vara kopplade till psykiska störningar. Det är viktigt att utreda bakomliggande orsaker för att kunna erbjuda rätt behandling.

Symtomen på sömnstörningar kan variera från person till person, men inkluderar vanligtvis:

– svårigheter att somna vid läggdags.

– uppvaknande under natten och svårigheter att somna om.

– för tidigt uppvaknande på morgonen.

– känsla av att inte ha fått tillräckligt med sömn.

– trötthet och brist på energi under dagen.

– svårigheter att koncentrera sig, irritabilitet och humörsvängningar.

– fysiska symtom som huvudvärk eller muskelsmärta.

ADHD och ADD

ADD (Attention Deficit Disorder) och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är neuropsykiatriska tillstånd som påverkar koncentrationsförmåga, uppmärksamhet, uthållighet, impulsivitet, inre rastlöshet och hyperaktivitet. Personer med ADD har främst svårigheter med att upprätthålla fokus och koncentration, medan personer med ADHD dessutom har symtom på hyperaktivitet och impulsivitet.

Symtomen på ADD och ADHD kan variera från person till person och kan påverka olika delar av livet men inkluderar vanligen:

– svårigheter att upprätthålla uppmärksamhet och koncentration under längre perioder, speciellt vid uppgifter som inte är stimulerande eller intressanta.

– svårigheter att organisera och planera saker.

– lättdistraherbarhet och svårigheter att hålla ordning på saker och detaljer.

– glömska och svårigheter att komma ihåg information.

– impulsivitet och svårigheter att kontrollera impulser eller vänta på sin tur.

– svårigheter att sitta still och en inre känsla av rastlöshet eller oro.

– svårigheter att följa instruktioner och fullfölja uppgifter.

ADD och ADHD är vanliga tillstånd som kan medföra en rad utmaningar i tillvaron men som också kan vara en styrka med rätt kunskap och strategi. Om du misstänker att du har ADHD eller ADD är det viktigt att du söker professionell hjälp för att få diagnos och möjlighet till adekvat behandling.

Autism

Autism, eller autismpektrumtillstånd (AST), är en neuropsykiatriskt tillstånd som påverkar hur en person uppfattar världen och samspelar med andra. Autism innebär ofta skillnader i kommunikation, socialt beteende och intressen. Varje person med autism är unik och kan ha olika styrkor och utmaningar.

Symtomen på autism kan variera från person till person, men vanliga kännetecken inkluderar:

– Svårigheter med socialt samspel, som att förstå och tolka icke-verbal kommunikation och att inleda eller upprätthålla samtal.

– Begränsade eller upprepade beteenden och intressen, som att ha starka preferenser för specifika ämnen eller aktiviteter och följa rutiner och ritualer.

– Känslighet för sensoriska stimuli, som ljud, ljus, dofter eller beröring.

– Utmaningar med förändringar och övergångar i rutiner eller miljöer.

– Problematik med att förstå och uttrycka känslor eller förstå andra människors känslor.

– Starkt fokuserade intressen och en detaljerad och djupgående kunskap inom specifika ämnesområden.