Featured

Vårt arbetssätt

Vi arbetar som ett team och lägger stor tonvikt på bedömningsarbete och diagnostik för att vägleda valet av behandlingsmetod. Våra bedömningar görs i samarbete mellan psykiater och psykolog och kan variera i omfattning från en kortare basutredning till ett mer fördjupat utredningsarbete. Utgångspunkten är att säkerställa en hög medicinsk nivå och precision med korrekta och kompletta bedömningar som grund för din diagnos och behandling. Vi håller oss till evidensbaserade behandlingsmetoder och utvärderar kontinuerligt den vård vi erbjuder på mottagningen.

Att ge rätt insatser vid rätt tidpunkt i ett förlopp av psykisk ohälsa kan vara avgörande för en individ – både för att säkra möjlighet till återhämtning, men också för individens upplevelse av att bli tagen på allvar och mött med respekt. Vi är väl förtrogna med komplexiteten som ofta finns vid psykisk ohälsa och vet att symtombilden är mångfacetterad samt att många olika aspekter behöver beaktas i mötet med individen. Vår erfarenhet är att behandling fungerar som bäst när individen ses i sitt unika sammanhang och vi samverkar därför gärna med närstående och med andra relevanta parter. Vår behandling innefattar alltid en inventering av livsstilsfaktorer som kosthållning, fysisk aktivitet och fritid. Vi vet att en behandling som möter individens olika behov – ibland genom en kombination av insatser – kan ge synergier och öka chansen för ett tillfrisknande.